Walka z suszą w gospodarstwach rolnych.

Pompowanie wód opadowych, pozimowych, drenażowych i ze zbiorników retencyjnych.

Systemy nawadniania pól.

Polska – pomimo, że leży w strefie klimatu umiarkowanego – jest krajem suchym, w którym wody jest mało. Zmiany klimatu powodują, że rolnicy często spotykają się ze skrajnościami – suszą i powodzią. Mimo, że średni poziom opadów nie ulega zmianie, opady miesięczne inaczej rozkładają się w ciągu roku. Po długich okresach bezdeszczowych, prowadzących do suszy, następują opady nawalne lub długoterminowe, prowadzące z kolei do powodzi. Wody powodziowe, tak jak gwałtownie się pojawiają, tak gwałtownie odpływają do rzek, nie zasilając wód podziemnych w wystarczającym stopniu. Dodatkowo brak śniegu zimą i roztopów wiosną obniżają poziom wód podziemnych. Rosną koszty wody z sieci wodociągowej, a kwestie wydajności produkcji, cyrkulacji wody i ochrony środowiska w rolnictwie XXI wieku stają się priorytetowymi.

Wodą należy więc gospodarować racjonalnie, tak by jej dostępność pozwalała na zyskowną produkcję rolną. Jednym z celów nowoczesnych gospodarstw rolnych jest zatrzymywanie wód, czyli ich retencja i wykorzystywanie w okresach suchych. Retencja pomaga również zwalczać powodzie. Działania techniczne i melioracyjne, to przede wszystkim budowa małych zbiorników wodnych, piętrzenie wody w ciekach i jeziorach, przebudowa rowów i kanałów czy odprowadzenie wody deszczowej z terenów utwardzonych.

Tam, gdzie woda, tam potrzebne są pompy. Woda w gospodarstwach wiejskich może mieć zawartość piasku, resztek roślinnych czy włókien. Dodatkowo woda stosowana w systemach nawadniania musi być podawana pod wysokim ciśnieniem. Należy stosować pompy wykonane z materiałów odpornych na ścieranie.

Przy pompowaniu wody w gospodarstwach rolnych w różnych miejscach jej występowania, stosować można pompy produkcji Zenit oraz Grindex.

W zależności od miejsca występowania stosuje się tutaj pompy z typoszeregów Zenit, takie jak:

  • ZUG V, ZUG OC, DGG, DRG -pompowanie wód opadowych, pozimowych, drenażowych i ze zbiorników retencyjnych,
  • ZUG HP, APG – systemy nawadniania pól.

 Alternatywą dla pomp Zenit są pompy Grindex. W naszej ofercie znajdują się standardowe pompy drenażowe i szlamowe, sprawdzone w różnych warunkach pracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Pompy ZENIT oraz GRINDEX. Kontakt: 61 63 11 280